• Facebook Zespół Szkół STO
  • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Aktualności

Regulamin Konkursu Lingwistycznego z Języka Niemieckiego w roku szkolnym 2017/2018

29-11-2017 |

I. WSTĘP

1.Lingwistyczny Konkurs z Języka Niemieckiego (dalej zwany konkursem) adresowany jest do uczniów klasy VI i VII szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
3. Organizatorem i siedzibą Lingwistycznego Konkursu z Języka Niemieckiego jest
Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa
e-mail: katarzyna_bodych@o2.pl
www.sto4.edu.pl
4. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisje etapowe.
5. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz publikację ich na stronie internetowej organizatora.

 

II. CELE KONKURSU

1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego i podnoszenie jakości nauczania.
2. Rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec języka obcego.
3. Kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości języka niemieckiego
w dzisiejszym świecie.
4. Integracja uczniów różnych szkół województwa mazowieckiego.

 

III.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs organizuje i przeprowadza szkoła wymieniona w punkcie I.
2. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły przesyłają do 14 listopada 2017 roku drogą elektroniczną na poniższy adresy mailowy: katarzyna_bodych@o2.pl
3. Konkurs składa się z 3 etapów:
a) I etap konkursu – szkolny odbędzie się 23 listopada 2017
b) II etap konkursu – wojewódzki odbędzie się 24 lutego 2018
Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana przez organizatorów w późniejszym terminie.
c) III etap konkursu – wojewódzki odbędzie się 7 kwietnia 2018
Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana przez organizatorów w późniejszym terminie.
4. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej na wszystkich etapach.
5. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 85% punktów.
6. Do III etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w II etapie uzyskali co najmniej 80% punktów.
7. Tytuł LAUREATA 1 miejsca Konkursu Lingwistycznego uzyskują uczniowie, którzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 90 % punktów.
8. Tytuł LAUREATA 2 miejsca Konkursu Lingwistycznego uzyskują uczniowie, którzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 80% punktów.
9. Tytuł LAUREATA 3 miejsca Konkursu Lingwistycznego uzyskują uczniowie, którzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 70% punktów.
9. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów poszczególnych etapów.

 

IV. ORGANIZACJA I ETAPU – SZKOLNEGO

1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, składająca się
z dwóch nauczycieli, która sprawdza i ocenia test. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły.
2. Test składa się z części leksykalno – gramatycznej oraz części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego.
3. Zadania testowe nie wykraczają poza poziom A2+ dla gimnazjum i poziom A1+ dla szkoły podstawowej.
4. Szkoły, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Konkursie Lingwistycznym, otrzymują test drogą elektroniczną wraz z kluczem.
5. Czas trwania I etapu konkursu: 60 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
7. Każdą pracę sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Lingwistycznego.
8. Protokół z uzyskaną przez zakwalifikowanych do II etapu uczniów ilością punktów należy przesłać drogą elektroniczną do organizatora Konkursu Lingwistycznego w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2017.
9. Protokół przysłany po terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu kwalifikującym uczniów do II etapu konkursu.
10. Członkowie Komisji II Etapu Konkursu potwierdzają kwalifikację uczniów do II etapu konkursu
i powiadamiają szkoły drogą elektroniczną do 10 stycznia 2018.
11. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 85% punktów.
12. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników I etapu
w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Szkolną Komisję Konkursu .
13. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Szkolnej Komisji Konkursu
z prośbą o możliwość zapoznania się z pracą swojego dziecka.
14. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Szkolnej Komisji Konkursu.
15. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
16. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Szkolnej Komisji Konkursu uwzględniające wątpliwości dotyczące punktów przyznanych uczniowi.
17. Szkolna Komisja Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.

 

V. ORGANIZACJA II ETAPU – WOJEWÓDZKIEGO

1. Eliminacje II etapu konkursu przeprowadza organizator konkursu.
2. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły przeprowadzającej II etap konkursu.
3. Komisje konkursowe zawiadamiają szkoły biorące udział w konkursie drogą elektroniczną
o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu konkursu do 10 stycznia 2017r.
4. Zadania testu II etapu konkursu obejmują poziom A2+/B1 według poziomów językowych zalecanych przez Radę Europy dla uczniów gimnazjum i A2 dla szkoły podstawowej.
5. Test składa się z części leksykalno – gramatycznej, części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego, części sprawdzającej umiejętność tworzenia własnego tekstu oraz części kulturoznawczej danego obszaru językowego.
6. Czas trwania II etapu konkursu: 90 minut.
7. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
8. Każdą pracę sprawdza i ocenia Komisja II Etapu Konkursu.
9. Członkowie komisji konkursowej umieszczają listę uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stronie internetowej organizatora do 15 marca 2018.
10. Do III etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów w II etapie.
11. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników II etapu konkursu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
12. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się do Komisji II Etapu Konkursu w formie pisemnej
z prośbą o możliwość zapoznania się z testem.
13. Komisja II Etapu Konkursu wyznacza termin wglądu do pracy.
14. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Komisji II Etapu Konkursu.
15. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
16. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Komisji II Etapu Konkursu poddając w wątpliwość ilość punktów przyznanych uczniowi.
17. Komisja II Etapu Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.

 

VI. ORGANIZACJA III ETAPU – WOJEWÓDZKIEGO

1. Eliminacje III etapu konkursu przeprowadza organizator konkursu języka niemieckiego.
2. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły przeprowadzającej III etap konkursu.
3. Członkowie komisji konkursowej umieszczają listę uczniów zakwalifikowanych do III etapu konkursu na stronie internetowej organizatora do 15 marca 2018.
4. Zadania etapu III wojewódzkiego obejmują poziom B1/B2 według poziomów językowych zalecanych przez Radę Europy dla uczniów gimnazjum i A2+/B1 dla uczniów szkoły podstawowej,
5. Test składa się z części leksykalno – gramatycznej, części sprawdzającej rozumienie tekstu czytanego, części sprawdzającej umiejętność tworzenia własnego tekstu oraz części kulturoznawczej danego obszaru językowego.
6. Czas trwania III etapu konkursu – wojewódzkiego: 120 minut.
7. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
8. Każdą pracę sprawdza i ocenia Komisja III Etapu Konkursu.
9. Członkowie komisji ustalają listę uczniów z tytułem LAUREATA 1, 2 i 3 miejsca, publikują wyniki na stronie internetowej organizatora do 20 maja 2018 roku.
10. Tytuł LAUREATA 1 miejsca Konkursu Lingwistycznego uzyskują uczniowie, którzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 90 % punktów.
11. Tytuł LAUREATA 2 miejsca Konkursu Lingwistycznego uzyskują uczniowie, którzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 80% punktów.
12. Tytuł LAUREATA 3 miejsca Konkursu Lingwistycznego uzyskują uczniowie, którzy w III etapie konkursu zdobyli co najmniej 70% punktów.
13. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników III etapu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników.
13. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Komisji III Etapu Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z testem.
14. Komisja III Etapu Konkursu wyznacza termin wglądu do pracy.
15. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Komisji III Etapu Konkursu.
16. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
17. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Komisji III Etapu Konkursu poddając w wątpliwość ilość punktów przyznanych uczniowi.
18. Komisja III Etapu Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada na podanie w formie pisemnej.

 

VII. NAGRODY

Laureaci 1, 2 i 3 miejsca otrzymują dyplomy potwierdzające udział w Konkursie Lingwistycznym z Języka Niemieckiego.
Uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 12 czerwca 2018r.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do regulaminu dołączone są załączniki z wymaganiami dotyczącymi Konkursu Lingwistycznego z Języka Niemieckiego.

Załącznik nr 1
Zakres wymagań na konkurs języka niemieckiego w ramach Konkursu Lingwistycznego z Języka Niemieckiego.

 

KATALOG TEMATÓW:
• Rodzina – członkowie rodziny; obowiązki i prawa w rodzinie; święta i uroczystości; przyjmowanie gości;
wyrażanie sympatii i antypatii;
• Szkoła – plan lekcji i przedmioty; nauczyciele; koledzy ze szkoły; wyrażanie opinii; relacjonowanie różnych wydarzeń szkolnych;
• Przyjaźń – przedstawianie siebie i innych; dane personalne; nawiązywanie kontaktów; opisywanie i porównywanie osób; wygląd i cechy charakteru;
• Dzień powszedni – opis dnia; czynności codzienne; zachowanie się w typowych sytuacjach życia codziennego;
• Czas wolny – hobby; zainteresowania i upodobania; rożne możliwości spędzania czasu wolnego; planowanie czasu wolnego; pogoda;
• Podróże – uzyskiwanie i udzielanie informacji; planowanie wyjazdów; opowiadanie
o podróżach i wydarzeniach; lokalizowanie miejsc i ich opis; środki lokomocji; opis drogi
• Dom – opis miejsca zamieszkania; okolice; wyposażenie i meble; określanie upodobań;
• Jedzenie i picie – produkty spożywcze i posiłki; zapraszanie i reakcja na zaproszenie; nawyki żywieniowe; restauracja; zakupy;
• Zdrowie – części ciała; samopoczucie i dolegliwości; zdrowy tryb życia;
• Uczucia – wyrażanie rożnych uczuć i mówienie o nich; zachowania w sytuacjach konfliktowych.
• Elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – atrakcje turystyczne, znane postacie, organy państwa, ważne wydarzenia historyczne.
Proponowane strony internetowe:
www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/
www.dw.de/deutschland
www.deutschland.de/de
Kompetencje językowe
Kompetencja globalna: interakcja ustna
Potrafi brać udział w zwykłej, typowej rozmowie na znane mu tematy, jeżeli ma możliwość poproszenia o powtórzenie lub parafrazę.
Stosując podstawowe struktury zdań, potrafi porozumiewać się w sytuacjach dotyczących codziennych, prostych potrzeb. W sytuacjach nietypowych występują częste załamania komunikacji
i nieporozumienia.
Stosując podstawowe struktury zdań, przekazuje ograniczone informacje w znanych mu codziennych sytuacjach komunikacyjnych.
Potrafi wypowiadać się w krótkich zdaniach, choć przerwy, falstarty i przeformułowania są nagminne w jego wypowiedziach.
Potrafi poradzić sobie z prostą, rutynową wymianą zdań, w których rozmówca mówi wolno
i wyraźnie. Potrafi podążać za tematem, zadawać pytania i odpowiadać na nie.
Wymowa jest na ogół na tyle wyraźna, by zrozumieć wypowiedź, mimo wyraźnego obcego akcentu – rozmówcy muszą jednak, co jakiś czas prosić o powtórzenie.
Potrafi właściwie operować intonacją, by wyrażać zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące.
Potrafi w prosty sposób poprosić o powtórzenie lub przeliterowanie tego, czego nie zrozumiał oraz spełnić taką prośbę.
Kompetencja szczegółowa: interakcja ustna
– potrafi prosić o towary i usługi codziennego użytku i oferować je innym,
– umie uzyskiwać proste informacje dotyczące podróżowania i korzystać z komunikacji publicznej,
– radzi sobie z wyszukiwaniem i przekazywaniem prostych, konkretnych informacji związanych
z sytuacjami dnia codziennego,
– potrafi formułować i uzyskiwać informacje o ilości, numeracji, cenach itp.
– potrafi wyrażać praktyczne potrzeby dnia codziennego
– umie zadawać pytania dotyczące zwyczajów i rutynowych czynności oraz odpowiadać na tego typu pytania
– potrafi stosować proste strategie rozpoczynania, podtrzymywania lub kończenia krótkiej rozmowy telefonicznej
– potrafi nawiązać kontakty towarzyskie: witać się, zegnać, przedstawiać się, dziękować,
– umie odpowiadać na zaproszenia, propozycje i przeprosiny, a także zapraszać, proponować
i przepraszać,
– potrafi w prosty sposób wyrażać uczucia takie jak strach czy radość
– potrafi powiedzieć co lubi, a czego nie,
– umie w prosty sposób poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie tego, czego nie zrozumiał
Kompetencja globalna: interakcja pisemna
Dysponuje wystarczającym słownictwem, aby pisać krótkie, proste notatki na znane sobie tematy
z życia codziennego.
Potrafi zrozumieć proste listy prywatne dotyczące wydarzeń i wyrażające życzenia, podziękowania bądź przeprosiny i reagować na nie używając prostych wyrażeń.
Przestrzega tylko niektórych reguł ortograficznych, mimo to wypowiedź jest zazwyczaj zrozumiała.
Kompetencja szczegółowa: interakcja pisemna
– potrafi pisać krótkie, proste notatki na temat najpilniejszych, codziennych spraw,
– potrafi zasięgnąć i udzielić informacji na tematy dobrze znane,
– potrafi wypełniać proste formularze, wymagające uzupełnienia danych osobowych i związanych
z wykształceniem lub pracą,
– potrafi pisać bardzo proste listy prywatne, pocztówki i e-maile,
– w liście formalnym potrafi stosować odpowiednie zwroty rozpoczynające, podtrzymujące i kończące wypowiedź pisemną
Kompetencja globalna: rozumienie ze słuchu
Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio
z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).
Potrafi rozpoznać temat prostej, wypowiadanej językiem codziennym wypowiedzi o znanej mu tematyce.
Rozumie pojedyncze wypowiedzi w tekstach o znanej mu tematyce, mówionych wolno i wyraźnie, zawierających tzw. słowa międzynarodowe.
Rozumie główne informacje, dotyczące codziennych potrzeb z prostych, krótkich tekstów wypowiadanych na znane mu tematy.
Kompetencja szczegółowa: rozumienie ze słuchu
– potrafi w sytuacjach codziennych zrozumieć proste informacje lub dane liczbowe,
– potrafi zrozumieć treść krótkich, prostych i jednoznacznych wiadomości, zapowiedzi
i komunikatów,
– potrafi zrozumieć proste wskazówki, dotyczące sytuacji dnia codziennego
– potrafi rozpoznać temat rozmowy toczącej się w jego obecności, pod warunkiem, że wypowiedź rozmówcy artykułowana jest wyraźnie i powoli
– potrafi wyłowić znaczące informacje w wypowiedzi związanej z najważniejszymi dlań obszarami tematycznymi
– potrafi określać główne informacje w wiadomościach telewizyjnych na temat zdarzeń, wypadków itp., gdy obraz towarzyszy wypowiedzi
– potrafi wyłowić główne fakty w prostej prezentacji na znany mu temat, gdy obraz i gesty towarzyszą wypowiedzi
– potrafi podążać za głównym wątkiem prostej historii z życia codziennego
Kompetencja globalna: czytanie ze rozumieniem
Rozumie krótkie, proste teksty na znane mu konkretne tematy.
Rozumie krótkie, proste teksty, zawierające w większości najczęściej stosowane sformułowania oraz tzw. słowa „międzynarodowe” istniejące w wielu językach.
Potrafi wyłowić interesujące go informacje z dłuższych tekstów na znany mu temat.
Kompetencja szczegółowa: czytanie ze rozumieniem
Potrafi wyszukiwać konkretne, możliwe do przewidzenia informacje zawarte w prostych tekstach
z życia codziennego.
Umie zlokalizować konkretne informacje w wykazach/spisach i wybrać potrzebne dane (np.: znaleźć w książce telefonicznej punkt usługowy lub sklep)
Potrafi wyszukiwać konkretne, możliwe do przewidzenia informacje zawarte w prostych materiałach codziennego użytku, np.: reklamach, prospektach, jadłospisach, listach polecających i rozkładach jazdy.
Rozumie popularne oznaczenia i ogłoszenia spotykane w miejscach publicznych, takich jak ulice, restauracje, stacje kolejowe.
Potrafi wyszukiwać konkretne, informacje zawarte w jasno sformułowanych ogłoszeniach prasowych, pod warunkiem, że nie zawierają one zbyt dużo skrótów.
Rozpoznaje konkretne informacje w napotykanych prostych materiałach tekstowych, takich jak listy, broszury czy krótkie artykuły prasowe, w których opisano konkretne wydarzenia.
Rozumie krótkie i proste listy prywatne.
Rozumie proste instrukcje obsługi sprzętu codziennego użytku – np.: automatu telefonicznego, jeśli zawierają ilustracje.
Rozumie podstawowe rodzaje standardowych i rutynowych listów i faksów (zapytania, zamówienia, potwierdzenia itp.) na znane sobie tematy.
Rozumie proste polecenia obsługi programów komputerowych.

Kompetencja globalna: produkcja – mówienie
Potrafi wypowiadać się w sytuacjach życia codziennego za pomocą prostych środków językowych, chociaż musi czasem ograniczać przekaz, robić przerwy i szukać słów w pamięci.
Umie opisywać życie codzienne własnego otoczenia, odnosząc się do ludzi, miejsc, pracy lub nauki / studiów.
Potrafi, używając prostego języka, wypowiadać się na znane mu i interesujące go tematy.
Umie okazać, że wie, o czym jest rozmowa.
Wymowa jest na ogół na tyle wyraźna, aby zrozumieć wypowiedź, mimo wyraźnego obcego akcentu.
Akcent zdaniowy i intonacja jest stosowana prawidłowo, a dłuższe wypowiedzi podzielone odpowiednio pauzami.
Potrafi opowiedzieć o znanym mu wydarzeniu, stosując w wypowiedzi słowa takie jak „zuerst”, „dann”, „nachher”, „später”, „zum Schluss” w odpowiedniej kolejności.
Potrafi łączyć grupy słów prostymi spójnikami „und”, „aber”, „weil”
Kompetencja szczegółowa: produkcja – mówienie
Potrafi opowiadać o znanych mu osobach i posiadanych przedmiotach.
Potrafi przedstawiać krótkie, proste opisy osobistych doświadczeń, zdarzeń i czynności.
Potrafi w prosty sposób wyrażać swoje zdanie na temat rutynowych czynności życia codziennego.
Potrafi opisywać plany i ustalenia.
Potrafi w prosty sposób wyrażać przypuszczenia.
Potrafi w prosty sposób opowiedzieć historyjkę lub coś opisać, wymieniając kolejno zdarzenia i fakty.
Potrafi formułować informacje o ilości, numeracji, cenach.
Potrafi przedstawić krótką, przećwiczoną wcześniej wypowiedź na znany sobie temat.
Potrafi za pomocą prostych środków językowych opisać czynności.
Kompetencja globalna: produkcja – pisanie
Potrafi napisać ciąg prostych wyrażeń i zdań o własnej rodzinie, warunkach mieszkaniowych, wykształceniu.
Potrafi, używając prostego języka, wypowiadać się pisemnie na znane mu i interesujące go tematy.
Potrafi opisać o znane mu wydarzenie, stosując w wypowiedzi słowa takie jak „zuerst”, „dann”, „nachher”, „später”, „zum Schluss” w odpowiedniej kolejności.
Potrafi łączyć grupy słów prostymi spójnikami „und”, „aber”, „weil”.
Potrafi stosować niektóre ważne reguły ortograficzne.
Kompetencja szczegółowa: produkcja – pisanie
Potrafi opisać znane mu osoby i posiadane przedmioty.
Potrafi w formie połączonych zdań pisać o codziennych sprawach własnego otoczenia.
Potrafi przedstawiać krótkie, proste opisy osobistych doświadczeń, zdarzeń i czynności.
Potrafi zapisać informacje według wzoru, dotyczące znanego mu tematu.
Potrafi pisać o codziennych sprawach i wyrażać przy tym swoje zdanie.
Potrafi zanotować krótką, prostą wiadomość.
Potrafi pisać krótkie, proste notatki na temat najpilniejszych, codziennych spraw.
Kompetencja globalna: przetwarzanie informacji z języka niemieckiego na język ojczysty
Potrafi przekazać innym osobom w języku ojczystym najważniejsze informacje z krótkiego, mówionego po niemiecku tekstu, jeśli dotyczy on tematyki dnia codziennego.
Potrafi przekazać (ewentualnie z pomocą słownika) innym osobom w języku ojczystym najważniejsze treści prostego, jasno sformułowanego i napisanego po niemiecku tekstu, jeśli dotyczy on najważniejszych obszarów i potrzeb życia codziennego.
Kompetencja szczegółowa: przetwarzanie informacji z języka niemieckiego na język ojczysty
Potrafi wyłowić najważniejsze informacje z krótkiej wypowiedzi po niemiecku na znane mu tematy
i przekazać je innym osobom w języku ojczystym.

Potrafi wyłowić proste informacje dotyczące innych osób (np.: pochodzenie, hobby, wykształcenie)
z krótkiej wypowiedzi po niemiecku i przekazać je innym osobom w języku ojczystym.
Potrafi przekazać innym osobom proste, sformułowane po niemiecku prośby / życzenia, wskazówki, zaproszenie w języku ojczystym.
Potrafi przekazać innym osobom w języku ojczystym niektóre ważne informacje zawarte
w niemieckojęzycznych wykazach/spisach i ogłoszeniach o tematyce codziennej.
Potrafi przekazać innym osobom w języku ojczystym proste informacje o charakterze prywatnym lub ogólnym, zawarte w niemieckojęzycznym tekście o klarownej strukturze i opatrzonym materiałem ilustracyjnym.
Potrafi przekazać innym osobom w języku ojczystym niektóre ważne informacje zawarte w prostych, niemieckojęzycznych pismach.
Kompetencja globalna: przetwarzanie informacji z innego języka na język niemiecki
Potrafi prostymi słowami przekazać innym (niemieckojęzycznym) osobom w języku niemieckim ważne informacje zawarte w wypowiedzi w ojczystym/innym języku, przy czym czasem konieczna jest pomoc rozmówcy.
Potrafi przekazać za pomocą prostych słów i struktur (ewentualnie z pomocą słownika) innym osobom w języku ojczystym najważniejsze informacje z napisanego w innym/ojczystym języku tekstu, jeśli dotyczy on codziennych lub znanych mu tematów, przy czym przerywa wypowiedź
i szuka odpowiednich słów.
Kompetencja szczegółowa: przetwarzanie informacji z innego języka na język niemiecki
Potrafi w prosty sposób przekazać innym (niemieckojęzycznym) osobom w języku niemieckim znane mu ustne informacje, pytania, prośby w sytuacjach dnia codziennego usłyszane w ojczystym/innym języku.
Potrafi przekazać ustnie prostymi słowami po niemiecku pojedyncze wskazówki lub komunikaty usłyszane w ojczystym/innym języku.
Potrafi w prosty sposób przekazać innym (niemieckojęzycznym) osobom w języku niemieckim najważniejsze informacje zawarte w tekstach lub napisach (w ojczystym/innym języku) w sytuacjach dnia codziennego.
Potrafi przekazać prostymi słowami po niemiecku innym (niemieckojęzycznym) osobom najważniejsze informacje zawarte w listach formalnych i prywatnych.

ZAKRES STRUKTUR GRAMATYCZNYCH:
• Składnia
-Zdania pojedyncze: oznajmujące, pytające i rozkazujące
-Szyk wyrazów, prosty, przestawny, szyk zdania podrzędnego
-Przeczenia nein, nicht, kein,nie, niemand i ich miejsce w zdaniu
-Zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: aber, denn, oder, und, sondern, deshalb,
sonst, trotzdem
-Zdania podrzędnie złożone ze spójnikami: dass, ob, weil, wenn, als, bevor, obwohl,
-Zdania przydawkowe
-Konstrukcje bezokolicznikowe z „zu” i bez „zu”
• Czasownik
– Strona czynna czasownika: Präsens, Präteritum, Perfekt
– Czasowniki posiłkowe: sein, haben, werden, zwrotne i rozdzielnie złożone
– Czasowniki modalne w Präsens i Präteritum
– Strona bierna czasownika w Präsens i Präteritum
– Tryb rozkazujący
– Tryb przypuszczający czasowników sein i haben
• Przymiotnik
– Przymiotnik jako orzecznik
– Przymiotnik jako przydawka
– Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotnika
– Przymiotniki w porównaniach als i wie
• Zaimek
– Odmiana zaimków osobowych, wskazujących, dzierżawczych, zwrotnych i względnych
– Zaimki nieosobowe es i das
– Zaimki nieokreślone alle, einige, etwas, jeder, jemand, man, niemand, nichts, alles
– Zaimki pytające np. wer?, was?
• Liczebnik
– Liczebniki główne i porządkowe
• Przysłówek
– Regularne i nieregularne stopniowanie przysłówków
– Przysłówki czasu i miejsca, np.: morgen, bald, dann endlich, damals, gestern, heute, hier,
links, rechts
• Rzeczownik
– Użycie rodzajnik określonego i nieokreślonego
– Odmiana rzeczownika w liczbie pojedynczej i mnogiej
– Odmiana imion własnych
• Przyimek
– Przyimki z celownikiem
– Przyimki z biernikiem
– Przyimki z celownikiem i biernikiem

Polecane lektury:
– Podręczniki do nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej i gimnazjum
– Nowe repetytorium z gramatyki języka niemieckiego Stanisława Bęzy
– Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder, Stanisław Bęza