• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

RODO

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie, ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa, tel. 502-350-624
 2. W Społecznej Szkole Podstawowej nr 4 Wł. Grabskiego STO w Warszawie, ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych –  Izabela Remjasz, z którym kontakt jest możliwy pod adresem korespondencyjnym Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4  im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie, ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa, pod adresem  e-mail:  sekretaria@sto4.edu.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu  realizacji ustawowych, statutowych, dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych zadań na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania, podpisania i realizacji umowy
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • 6 ust. 1 pkt e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie szerszym niż wynikającym z przepisów prawa na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
 • Ustawy Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
 • Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
 • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania danych osobowych,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, przetwarzane i przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa istnieje możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa można zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa można złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa można w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.