• Facebook Zespół Szkół STO
 • Youtube Zespół Szkół STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Wł. Grabskiego STO w Warszawie

Zespoły

Zespół humanistyczny

H omo sum, humani nihil a me alienum puto
U skrzydlamy
M obilizujemy
A ktywizujemy
N aprowadzamy
I nspirujemy
S kłaniamy do myślenia
T worzymy
A ngażujemy

Zespół humanistyczny tworzą następujący nauczyciele:

Beata Swebodzińska – lider,  język polski, historia,
Grzegorz Bartosiński – religia, wolontariat
Małgorzata Frączek-Oleksiuk
– język polski
Małgorzata Gardzina – plastyka, technika, doradztwo zawodowe
Anna Kryńska – historia, wos
Małgorzata Lipska – historia, wos
Katarzyna Piotrowska – muzyka, plastyka
Elżbieta Rakoczy – historia, wos,

– wszyscy to doskonali pedagodzy, kompetentni i pracujący z dużym zaangażowaniem oraz pasją.

Co nas wyróżnia?

Projekty literacko- historyczne i kulturowe oraz powiązane z nimi zielone szkoły 
Edukacja artystyczna, w tym filmowa i teatralna

Spotkania ze sztuką, w tym uczniowskie koncerty i wernisaże

Zespół wokalny i koło teatralne

Wolontariat – Szkolne Koło Caritas

Konkursy i olimpiady polonistyczne, historyczne, wiedzy o społeczeństwie i religijne

Wycieczki tematyczne i stała współpraca z takimi instytucjami, jak:
Zamek Królewski, Muzeum Literatury, Muzeum Niepodległości, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Warszawy, IPN, Dom Spotkań z Historią, Fundacja im. Bronisława Geremka, Caritas Polska, Uniwersytet Warszawski i SGH.

Zespół matematyczno – przyrodniczy

Nowoczesność wymaga logiki, konsekwencji, zdolności kombinacji i kojarzenia we wszystkich sprawach i poważnych, i błahych, dlatego w naszej szkole nauki ścisłe są bardzo ważne. Wykwalifikowana i pełna zaangażowania kadra zespołu matematyczno – przyrodniczego zapewnia nauczanie na najwyższym poziomie.

Co nas wyróżnia:

 • rozszerzamy podstawy nauczania o elementy autorskich programów,
 • oferujemy uczniom 6 godzin matematyki tygodniowo w klasach egzaminacyjnych oraz dodatkowo zajęcia wspierające: koło matematyczne, zajęcia wyrównawcze, konsultacje,
 • wprowadzamy na zajęciach matematyki elementy ekonomii, finansów i przedsiębiorczości,
 • uczestniczymy w licznych programach, które rozbudzają zainteresowania i zachęcają uczniów do rozwijania uzdolnień,
 • organizujemy autorskie konkursy,
 • co roku dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe oceny z matematyki, organizujemy dwudniowy PIKNIK MATEMATYCZNY, na który zapraszamy wykładowców różnych dziedzin,
 • bierzemy udział w konkursach zewnętrznych,
 • organizujemy wycieczki, warsztaty, szkolenia tematyczne

PROGRAM KOŁA MATEMATYCZNEGO W KLASACH 4- 6

Zespół języka angielskiego

Zespół Języka Angielskiego to grupa wykwalifikowanych nauczycieli otwartych na innowacje w nauczaniu i dbających o optymalny rozwój swoich uczniów.

I-INNOWACJE
Zajęcia prowadzimy kładąc nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu: tablic interaktywnych, pracy z gramatyczną platformą internetową MyGrammar Lab. W naszej szkole na lekcjach angielskiego mówimy po angielsku!

C-CERTYFIKATY
Do dobrej praktyki w naszym Zespole należy przygotowywanie naszych uczniów do międzynarodowych egzaminów CAMBRIDGE ESOL z języka angielskiego. Od dziewięciu lat, do certyfikatów z języka angielskiego przystępuje w naszym Zespole Szkół corocznie ponad 100 uczniów odnosząc sukcesy na poziomach A1-C1 wg skali CEFR Rady Europejskiej. Już kolejny rok nasza szkoła otrzymuje zaszczytny tytuł Cambridge English Preparation Centre, co jest bezstronną miarą jakości naszej pracy i nauki języka angielskiego zaczynając od klas najmłodszych.

S-SUKCESY
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoją wrażliwość na kulturę obszaru krajów anglojęzycznych poprzez udział w projekcie Lattitude i współpracę z wolontariuszami z Australii, Kanady, Nowej Zelandii . Rokrocznie współorganizujemy dla naszych uczniów wycieczki do Wielkiej Brytanii umożliwiając im nie tylko poznanie kultury i zabytków, lecz także użycie języka w sytuacjach dnia codziennego. Dobór autorskich środków i metod nauczania powoduje, że zdobywamy laury w konkursach kuratoryjnych i olimpiadach o randze ogólnopolskiej.

W-WIELOWYMIAROWOŚĆ
W myśl zasady: Język otwiera drzwi nawiązujemy kontakty ze szkołami z innych krajów, nie tylko europejskich. Mamy doświadczenie w unijnych projektach edukacyjnych Erasmus+, będąc ich inicjatorem i koordynatorem. Nasze metody pracy w Zespole Nauczycieli Języka Angielskiego zostały wyróżnione jako wzór do naśladowania przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, który udokumentował nasze lekcje za pomocą filmu instruktażowego zamieszczonego na portalu instytucji.

Zespół języka niemieckiego, zespół języka hiszpańskiego

Zespół nauczania drugiego języka obcego – j. niemiecki

W skład zespołu wchodzi 2 nauczycieli, absolwentów Wydziału  Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Naszym celem jest motywowanie uczniów do nauki drugiego języka obcego i podnoszenie jakości jego nauczania, rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec języków, kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości drugiego języka obcego w dzisiejszym świecie.

Organizujemy wyjazdy do krajów niemieckiego obszaru językowego (Niemcy, Austria) dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Do tej pory byliśmy w Berlinie, Dreźnie, Bawarii, Wiedniu oraz Salzburgu.

Praktyczną znajomość języka uczniowie mogą wykorzystać, uczestnicząc w wymianie polsko – niemieckiej.

Od 23 lat współpracujemy ze szkołą im. Janusza Korczaka w Welzheim koło Stuttgartu. Wymianę wspiera finansowo Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Od 15 lat współpracujemy również z Instytutem Austriackim, który organizuje egzaminy państwowe (certyfikaty) dla uczniów naszej szkoły od poziomu A1 do C1 (dla gimnazjum) oraz od A1 do B2 (dla szkoły podstawowej w nowym systemie kształcenia).

Od 6 lat jesteśmy organizatorami 2 największych w województwie i Polsce konkursów: Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego PSNJN oraz Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego JN.

Zespół języka hiszpańskiego składa się z dwóch osób:

IVON ACOSTA LAGUNA – nauczycielka natywna, która pochodzi z Kolumbii; studiowała filologię i marketing; w swojej pracy używa technik, które pobudzają kreatywność uczniów

NATALIA ŁUKASIK – nauczycielka, która uczy 3 języków obcych: hiszpańskiego, angielskiego i niemieckiego; studiowała filologię, kulturoznawstwo i turystykę; mieszkała w Meksyku i pracowała dla Rządu Meksykańskiego; jest egzaminatorem DELE

Prowadzenie kursów naprzemiennie przez Kolumbijkę i Polkę sprawia, że uczniowie mogą nauczyć się nie tylko języka hiszpańskiego ale stają się bardziej wrażliwi na inne kultury, a co za tym idzie bardziej otwarci i tolerancyjni.

Naszym celem nie jest jedynie przekazanie reguł gramatycznych, czy też wprowadzenie słownictwa języka hiszpańskiego. Na lekcjach staramy się, aby młodzi ludzie sami dochodzili do pewnych konkluzji językowych; porównywali gramatykę swojego języka ojczystego i języka hiszpańskiego, znajdowali podobieństwa w wyrazach hiszpańskich i angielskich – inaczej mówiąc wykształcali własne strategie uczenia się języka obcego.

Językiem hiszpańskim, jako ojczystym, posługuje się ponad 500 milionów osób. Ponad 20 krajów używa języka hiszpańskiego jako języka urzędowego, ponadto jest to jeden z oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Znajomość języka hiszpańskiego ułatwia podróżowanie po świecie i zdobycie lepszej pracy.

 

Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Agnieszka Podobas pedagog szkolny, reedukator szkolny

Psycholog, terapeuta pedagogiczny, ukończyła psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, oraz studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania uzyskując certyfikat terapeuty. Ukończyła również szkolenie w terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży. Pracuje z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce, prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej, warsztaty ortograficzne, terapię zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow oraz Trening Umiejętności Społecznych.
Terapia pedagogiczna (reedukacja) polega na pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce. Za pomocą ćwiczeń staramy się usprawnić zaburzone funkcje.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach i indywidualnie. Program zajęć jest dostosowany do potrzeb uczniów wynikających z zaleceń opinii lub sugestii rodziców i nauczycieli.
W zależności od potrzeb danego ucznia, zajęcia mają na celu: utrwalenie zasad ortograficznych, usprawnienie analizy i syntezy wzrokowej, percepcji słuchowej i wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, orientacji przestrzennej oraz wzmocnienie sprawności grafomotorycznej.

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 • obserwacja i diagnoza środowiska wychowawczego,
 • zapewnienie uczniom indywidualnej i grupowej pomocy psychologicznej,
 • otaczanie opieką dzieci z wszelkimi problemami,
 • zabieganie o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów,
 • współpraca z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej lub stałej opieki wychowawczej,
 • psychoedukacja rodziców,
 • współpraca z wychowawcami i nauczycielami przy rozwiązywaniu problemów uczniów,
 • pośredniczenie w skierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych,
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń, spotkań psychoedukacyjnych dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • współpraca z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły.

 

Anna Bober- psycholog szkolny

Psycholog, posiadający kwalifikacje pedagogiczne. Trener umiejętności społecznych. Jej doświadczenie zawodowe dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Dotychczas współpracowała z ośrodkiem terapii, ze szkołą podstawową dla dzieci ze spektrum autyzmu, a także z fundacjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży (Synapsis, Artonomia). Ostatnie dwa lata pełniła rolę psychologa szkolnego w publicznej szkole podstawowej.

„Perspektywę, którą przyjmuję pracując z dziećmi i nastolatkami, pozwala mi patrzeć na nich jako na indywidualności z konkretnymi potrzebami oraz potencjałem. Podstawą wsparcia i skutecznej terapii jest dla mnie życzliwa relacja oparta na akceptacji i szacunku. Niezwykle ważną rolę odgrywa tu komunikacja. Bliskie jest mi podejście oparte na „porozumieniu bez przemocy” (ang. nonviolent communication), w którym bazą jest rozumienie i uwzględnianie potrzeb własnych i drugiej osoby. Podczas spotkań z dzieckiem/nastolatkiem, pracujemy wspólnie nie tylko nad konkretnymi umiejętnościami, ale też nad tym, aby „czuć się ze sobą dobrze”, aby siebie polubić i akceptować. Kluczową więc dla mnie kwestią jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu samoświadomości, poczucia własnej wartości i tożsamości, a także w kształtowaniu umiejętności samoregulacji.
Szczególną wagę przywiązuję do potrzeby samostanowienia, której komponenty – autonomia, kompetencja i więź – są wg badaczy niezbędne dla optymalnego funkcjonowania i rozwoju.”

Do zadań psychologa szkolnego należy:

wsparcie psychologiczne kiedy:

 • relacje z innymi są dla ciebie niezrozumiałe,
 • potrzebujesz wsparcia w rozpoznaniu swoich potrzeb,
 • potrzebujesz zająć się swoimi emocjami,
 • potrzebujesz pewności czy to co robisz służy Tobie i innym.

 

Zespół edukacji wczesnoszkolnej

„Dzieci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć”. Korczak

To cel, który prześwieca zespołowi nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Realizują go pracując na co dzień z uczniami w oparciu o metody aktywizujące. Dzieci spędzają czas w ruchu podejmując wyzwania, myśląc, odkrywając, tworząc.

Życie szkoły to także działania podejmowane poza salą lekcyjną. Dotyczą wspólnych działań integrujących całą szkolną społeczność szkolną klas młodszych.

Na początku roku szkolnego nauczyciele ustalają ścieżki pracy oraz temat przewodni wokół którego skupiają się ich działania. Są to: spotkania z ciekawymi ludźmi, szkolne konkursy, pikniki, akcje promujące.

Szkolny czas toczy się wokół bogatego kalendarza. Uwzględnia on tradycyjne święta oraz te oryginalne, mniej znane. Autorami szkolnego kalendarza są nauczyciele oraz uczniowie. Realizują go wszyscy, ale szczególnie zaangażowani są członkowie Małego Sejmiku Szkolnego. Do współpracy zapraszani są również rodzice uczniów.

Działania szkolne często wychodzą poza mury szkoły. Nauczyciele współpracują z instytucjami kulturalnymi, korzystając z ich ofert. Uczniowie klas młodszych uczestniczą w projektach, warsztatach lekcjach muzealnych, edukacji teatralnej, wystawach, wycieczkach, zielonej szkole.

Nauczyciele podejmują akcje promujące szkołę w środowisku lokalnym. Przez cały rok szkolny, w wybrane soboty, odbywają się zajęcia adaptacyjne dla przyszłych szkolniaków pod nazwą „Igraszki edukacyjne”.

Kilka razy w roku nauczyciele stwarzają możliwość zaprezentowania się na dużej scenie w Ośrodku Kultury Arsus.

„Skrzydła” naszych uczniów rozwija też bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Zachęca dzieci do podejmowania kolejnych twórczych działalności i umila im pobyt w szkole.

Zespół wychowania fizycznego

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w składzie: Agnieszka Ziniewicz, Justyna Melon, Marcin Gola, Łukasz Sielski i Sebastian Giedroić to nauczyciele z dużym doświadczeniem, wiedza, charyzma,radością i zapałem wykonujący swoją pracę. Naszym celem jest zachęcanie dzieci, młodzieży oraz rodziców do zdrowego stylu życia poprzez aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.

Przykładamy dużo starań do tego, aby zajęcia wf były atrakcyjne, kształtowały w naszych uczniach prawidłowy rozwój fizyczny, dobre nawyki oraz dawały radość i pozytywną energię.

Pracę nasza opieramy na programie „ Od zabawy do sportu i rekreacji”, oraz „Wartości i aktualizacja”

Cyklicznie bierzemy udział w licznych zawodach sportowych w gronie zaprzyjaźnionych szkół. Promujemy aktywny ruch w ramach rajdów pieszych, spływów kajakowych, obozów sportowych. Są wśród nas instruktorzy:pływania, siatkówki, koszykówki, lekkiej atletyki, narciarstwa, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, żeglarstwa, szermierki i kajakarstwa. Jesteśmy bardzo zgranym i prężnie działającym zespołem.

Zespół nauczycieli świetlicy

Kadrę zespołu świetlicy tworzy grono wykwalifikowanych nauczycieli. To zespół  kreatywnych, otwartych, elastycznych  i uśmiechniętych pedagogów, chętny do współpracy z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami klas, dbający o potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe wychowanków.

Co nami kieruje?

 • Dobro i uśmiech dziecka.
 • Wszechstronny rozwój naszych wychowanków.

Co nas wyróżnia?

 • Indywidualne podejście do wychowanków.
 • Dzieci zapraszane są do wspólnego decydowania o sprawach świetlicy.
 • Promocja świetlicy w środowisku lokalnym.
 • Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań.
 • MegaMisja – program edukacji cyfrowej.
 • Aktywnie i twórczo spędzony czas.
 • Miła i przyjazna atmosfera.
 • Wszyscy się znamy – nikt nie jest anonimowy.

Co oferujemy?

 • Codzienną porcję ruchu.
 • Ciekawe zajęcia.
 • Wspólne działania integrujące społeczność szkolną: konkursy, turnieje, akcje charytatywne, projekty, imprezy.
 • Wsparcie i rozwijanie zainteresowań.
 • Stwarzamy warunki sprzyjające inicjowaniu spontanicznych zabaw rówieśniczych.
 • Organizujemy warunki i pomoc nauczyciela dyżurującego w odrabianiu zadań domowych.
 • Świetną zabawę.